سپتوپلاستی(جراحی انحراف بینی)

در حالت ایده ال تیغه وسط بینی که دو حفره بینی را از هم جدا می کند در خط وسط است تا جریان هوا در هر دو طرف یکسان باشد با این وجود در برخی افراد ممکن است تیغه وسط بینی به یک سمت منحرف شده باشد و برای فرد مشکلات تنفسی مثل گرفتگی بینی ،انسداد راه هوای بینی ،خونریزی از بینی و حتی انحراف ظاهر بینی ایجاد کند این جراحی از داخل بینی انجام می شود و هیچ برشی روی پوست داده نمی شود.

در حالت ایده ال تیغه وسط بینی که دو حفره بینی را از هم جدا می کند در خط وسط است تا جریان هوا در هر دو طرف یکسان باشد با این وجود در برخی افراد ممکن است تیغه وسط بینی به یک سمت منحرف شده باشد و برای فرد مشکلات تنفسی مثل گرفتگی بینی ،انسداد راه هوای بینی ،خونریزی از بینی و حتی انحراف ظاهر بینی ایجاد کند این جراحی از داخل بینی انجام می شود و هیچ برشی روی پوست داده نمی شود.