جراحی شکستگی بینی

شکستگی بینی شایعترین آسیب استخوانی در صورت است .بهترین زمان جا اندازی حدود 5-4 روز بعد از ضربه است و بعد از 14 روز از آسیب دیدگی جا اندازی مشکل می شود. در بیشتر شکستگی های بینی جا اندازی به روش بسته به صورت سر پایی در مطب یا در بیمارستان انجام می شود .بعد از جااندازی، داخل بینی پانسمان و روی بینی گچ کاری انجام می شود.پانسمان داخلی بسته به نظر پزشک بین 2 تا 5 روز بعد و گچ بعد از یک هفته برداشته می شود .روش باز وقتی انجام می شود که تیغه وسط بینی هم شکستگی شدید داشته باشد و همینطور زمانی که شکستگی با روش بسته قابل جا اندازی نباشد.
کسانی که تمایل به انجام رینو پلاستی دارند باید حداقل 6 ماه از زمان شکستگی بینی بگذرد.
 

شکستگی بینی شایعترین آسیب استخوانی در صورت است .بهترین زمان جا اندازی حدود 5-4 روز بعد از ضربه است و بعد از 14 روز از آسیب دیدگی جا اندازی مشکل می شود. در بیشتر شکستگی های بینی جا اندازی به روش بسته به صورت سر پایی در مطب یا در بیمارستان انجام می شود .بعد از جااندازی، داخل بینی پانسمان و روی بینی گچ کاری انجام می شود.پانسمان داخلی بسته به نظر پزشک بین 2 تا 5 روز بعد و گچ بعد از یک هفته برداشته می شود .روش باز وقتی انجام می شود که تیغه وسط بینی هم شکستگی شدید داشته باشد و همینطور زمانی که شکستگی با روش بسته قابل جا اندازی نباشد.
کسانی که تمایل به انجام رینو پلاستی دارند باید حداقل 6 ماه از زمان شکستگی بینی بگذرد.