آندوسکوپی سینوس

امروزه اندسکوپ در پزشکی کاربرد گسترده ای دارد . در حیطه گوش ،حلق و بینی اندوسکوپ برای موارد تشخیصی و درمان بیماری های سینوس مانند سینوزیت مزمن ،پولیپ های سینوس ،تومور های سینوس و بینی و موارد مشابه استفاده می شود. آندوسکوپی تشخیصی تحت بی حسی موضعی در مطب انجام می شود.در روش آندوسکوپی ،هیچ برشی روی پوست داده نمی شود. این عمل جراحی به نام FESS(جراحی آندوسکوپی عملکردی سینوس) معروف است.

امروزه اندسکوپ در پزشکی کاربرد گسترده ای دارد . در حیطه گوش ،حلق و بینی اندوسکوپ برای موارد تشخیصی و درمان بیماری های سینوس مانند سینوزیت مزمن ،پولیپ های سینوس ،تومور های سینوس و بینی و موارد مشابه استفاده می شود. آندوسکوپی تشخیصی تحت بی حسی موضعی در مطب انجام می شود.در روش آندوسکوپی ،هیچ برشی روی پوست داده نمی شود. این عمل جراحی به نام FESS(جراحی آندوسکوپی عملکردی سینوس) معروف است.